Terms of Use | Braingineers - Neuromarketing insights
16164
page-template-default,page,page-id-16164,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Terms of Use

Algemene Voorwaarden van Braingineers International B.V.

DEFINITIES

‘Braingineers’: de besloten vennootschap Braingineers International B.V. zetelend te Amsterdam.
‘Opdrachtgever’ :onder ‘Opdrachtgever’ wordt in deze algemene voorwaarden begrepen de wederpartij waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
‘Algemene Voorwaarden’: de in deze algemene voorwaarden opgenomen artikelen.
‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Braingineers en Opdrachtgever waarbij Braingineers werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever. De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt, is opgenomen in deze algemene voorwaarden.
‘Werkzaamheden’: de inspanningen die Braingineers verricht inzake neuropsychologisch onderzoek naar de marketingcampagne, in de ruimste zin des woords, van de Opdrachtgever.

GELDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op tussen Opdrachtgever en Braingineers bestaande rechtshandelingen, waaronder tevens wordt verstaan het geven van een opdracht, het doen en accepteren van aanbiedingen en offertes en het sluiten van de Overeenkomst. Door het geven van een opdracht, het doen en accepteren van een aanbieding en offertes en het sluiten van de Overeenkomst stemt de Opdrachtgever in met de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van Braingineers gaan voor op de eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever.

OFFERTES EN AANBIEDINGEN

De offertes en aanbiedingen van Braingineers hebben een geldigheidsduur van twee maanden, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk een andere termijn wordt aangegeven.
De in de offertes en aanbiedingen opgenomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offertes en aanbiedingen hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdracht schriftelijk is bevestigd en is ondertekend door Braingineers en de Opdrachtgever. De schriftelijke bevestiging kan per e-mail of per post worden gedaan.

UITVOERING

Braingineers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Braingineers het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever zal Braingineers steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Indien Opdrachtgever aan Braingineers informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Braingineers staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft Braingineers in ieder geval het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zijn het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Braingineers is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Braingineers kenbaar behoorde te zijn. Alle informatie die in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtgever aan Braingineers is verstrekt, is strikt vertrouwelijk en Braingineers is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook indien Braingineers informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen en de Opdracht niet aan Braingineers wordt gegeven. Ingeval medewerkers van Braingineers op een locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals – indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten et cetera zorgdragen. Opdrachtgever zal Braingineers vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Braingineers daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

UITVOERINGSTERMIJN VAN EEN OVEREENKOMST

Termijnen voor de uitvoering van de Werkzaamheden van Braingineers zijn niet fataal. De termijnen die Braingineers noemt, zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst door Opdrachtgever is verstrekt en bij Braingineers bekend was. Overschrijding van de termijnen leidt er niet toe dat Braingineers in verzuim is. Indien er overschrijding dreigt, zullen Braingineers en Opdrachtgever zo snel mogelijk in contact treden.

WIJZIGINGEN VAN DE WERKZAAMHEDEN DOOR OPDRACHTGEVER

Wijzigingen binnen de contracttermijn op de Overeenkomst zijn mogelijk na wederzijdse toestemming (per e-mail dan wel op papier). Indien de Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is het Braingineers toegestaan om het in de Overeenkomst genoemde offertebedrag te wijzigen.

BETALING

Braingineers is gerechtigd om vooruitbetaling van de Overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum zorg te dragen voor een correcte betaling op het door Braingineers op de factuur aangegeven bankrekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor nog een ingebrekestelling of sommatie voor nodig is. Over de verzuimperiode is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Bij de niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever komen de (buiten)-gerechtelijke kosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Verrekening van facturen door de Opdrachtgever is zonder toestemming van Braingineers niet toegestaan. Betalingen in de verzuimperiode worden eerst gebruikt voor de openstaande kosten en rente. Vervolgens vindt verrekening plaats van de oudst openstaande factuur. Het vermelden van een factuurnummer door Opdrachtgever brengt hierin geen wijziging.

ZEKERHEID

Indien er een goede grond bestaat om voor het vermoeden dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht om op het eerste verzoek van Braingineers voldoende zekerheid te bieden voor de nakoming van zijn verplichtingen. Zolang Opdrachtgever geen zekerheden heeft geboden, is Braingineers gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten.

AANSPRAKELIJKHEID

Braingineers is niet aansprakelijk voor het tekortschieten in de naleving van de overeenkomst indien de oorzaak hiervan gelegen is in de door Opdrachtgever aangeleverde materialen en / of producten. Aansprakelijkheid van Braingineers voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Eventuele aansprakelijkheid van Braingineers is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Indien Braingineers aansprakelijk is, maar deze aansprakelijkheid niet gedekt wordt door haar verzekering, wordt de aansprakelijkheid van Braingineers beperkt tot het voor de lopende overeenkomst door opdrachtgever nog verschuldigde bedrag. Bij een overeenkomst met een looptijd van langer dan een half jaar wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat de afgelopen drie maanden door opdrachtgever verschuldigd was. Opdrachtgever verleent aan Braingineers een algehele en onvoorwaardelijke vrijwaring voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de door Opdrachtgever aan Braingineers verstrekte gegevens voor het onderzoek en het gebruik van onderzoeksuitkomsten.

DIRECTE OPEISBAARHEID / OPSCHORTING / ONTBINDING

Braingineers heeft het recht om haar vorderingen direct op te eisen in de navolgende gevallen: bij het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen; bij het niet voldoen binnen tien dagen aan een schriftelijk verzoek aan Opdrachtgever om voldoende zekerheid te bieden (zie artikel 8). indien aan de Opdrachtgever surceance van betaling wordt verleend, Opdrachtgever onder curatele is gesteld, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard. Braingineers is in de artikel 10.1. genoemde situaties eveneens gerechtigd om onmiddellijk haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, dan wel ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst gedeeltelijk ontbindt, is de Opdrachtgever aan Braingineers voor het reeds uitgevoerde deel van de Werkzaamheden een betaling verschuldigd. Braingineers heeft daarnaast recht op vergoeding voor de in redelijkheid gemaakte kosten. Braingineers heeft ook recht op volledige schadevergoeding.

OVERMACHT

Indien Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen en met Opdrachtgever in overleg treden. Opdrachtgever zal aan de gewenste verlenging van de periode meewerken, mits zulks in redelijkheid van Opdrachtgever kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering komen, overeenstemming worden bereikt. Indien door overmacht de uitvoering van de Opdracht met meer dan 3 maanden vertraagd wordt, zijn zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever bevoegd de Opdracht als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

RESTBEPALINGEN

Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer op grond van een Opdracht of de wet verjaren na verloop van 1 jaar nadat de verjaringstermijn overeenkomstig de wettelijke regels is aangevangen. Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum overeengekomen opdrachten. Opdrachtnemer zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is meegedeeld of kenbaar is geworden, behalve ten aanzien van vóór die datum overeengekomen opdrachten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van (een) Opdracht(en) tussen partijen, worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer er voor kiest het geschil voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank in de plaats van vestiging van Opdrachtgever.